Gratis Verzenden vanaf 75 €

Algemene & Leveringsvoorwaarden van Original Andalucia

Original Andalucia heeft zichzelf als doel gesteld de klant niet alleen een topproduct aan te bieden, maar ook de best mogelijk service. Original Andalucia zal u als klant behandelen, zoals wij zelf behandeld willen worden als wij zelf iets kopen. Wij zullen daarom steeds onze uiterste best voor u doen.

Er zijn echter ook wetten en regels, waar ook Original Andalucia zich aan dient te houden. Welke die regels en wetten zijn, kunt u hieronder lezen.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Original Andalucia zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Original Andalucia worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Original Andalucia worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Original Andalucia ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Original Andalucia zijn vrijblijvend en Original Andalucia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Original Andalucia Original Andalucia is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Original Andalucia dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Original Andalucia biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Vooruitbetalingen per giro of per bank, betaling per PayPal, betaling per iDEAL, of nabetaling per factuur voor reeds bij ons bekende klanten. Indien Original Andalucia een factuur zendt voor verkochte zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden is de contractspartij gehouden, tenzij anders overeengekomen, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractspartij aan Original Andalucia zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.

De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 300,- per factuur.

Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens Original Andalucia niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft Original Andalucia het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van Original Andalucia op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan Original Andalucia zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Original Andalucia

Artikel 4: Levering

Original Andalucia hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

De door Original Andalucia opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij.

Original Andalucia is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Original Andalucia gedragen.

Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Verse producten die reeds aangebroken zijn zoals onze koffie kunnen niet geretourneerd worden.

U dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen.

Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending.

Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Original Andalucia niet retour genomen.

Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Original Andalucia deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Original Andalucia zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt bij in de verzendkosten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aankoopbedrag € 6.90 / 5.00 / of zelfs 0 euro voor klanten met een verzend adres in Nederland en € 6.90 / 5.00 / of zelfs 0 euro voor verzend adressen gelegen in respectievelijk Duitsland, Belgie en Oostenrijk. De rest betalen wij voor de contractspartij.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Original Andalucia het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Original Andalucia zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. Original Andalucia houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.

Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is Original Andalucia gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Original Andalucia zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Original Andalucia de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.

Zolang het eigendom van de door Original Andalucia verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van Original Andalucia verplicht de polis ter inzage aan Original Andalucia verplicht ter inzage aan Original Andalucia te verstrekken.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Original Andalucia geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Original Andalucia garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij Original Andalucia daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de contractspartij te wijten is of anderszins voor rekening van de contractspartij en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening van de contractspartij laten herstellen/vervangen.

Op de door Original Andalucia geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor Original Andalucia Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Original Andalucia kunnen worden uitgesloten. Wanneer TNT de zending als "geleverd" aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd. De status van de zending door TNT is na te lezen de door ons gestuurde track en trace link

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en Original Andalucia dan wel tussen Original Andalucia en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en Original Andalucia , is Original Andalucia niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Original Andalucia

Artikel 10: Persoonsgegevens

Original Andalucia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. Graag verwijzen wij naar onze uitgebreide Privacy Policy die u via deze link elders op onze website aantreft.

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Original Andalucia ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Original Andalucia gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Original Andalucia kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen

Indien de contractspartij aan Original Andalucia schriftelijk opgave doet van een adres, is Original Andalucia gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan Original Andalucia schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Original Andalucia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Original Andalucia deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Original Andalucia in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Original Andalucia vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Original Andalucia is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats dichtbij Original Andalucia zijnde Maastricht - Nederland.

DD. Juli 2014

Original Andalucia
postadres :Tramweg 3
6271 JM
Gulpen